I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Tímto udělujete souhlas firmě Optika KAČMAŘ s.r.o. se sídlem Čs.armády 1402/6a, Hlučín, 748 01,  IČO: 03057445, DIČ: CZ03057445 , zapsaném v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • údaje o společnosti či fyzické osobě (zejména fakturační adresa, korespondenční adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu apod.),

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a (telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem na webu, osobně), nebo které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

II. Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje Správce zpracovává za těmito účely:

 • a) Pro účely plnění smlouvy (realizace služeb dle Vaší objednávky).
  Při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro další vzájemnou komunikaci a úspěšné vyřízení objednávky, proto je poskytnutí osobních údajů nutným předpokladem pro případné uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • b) Pro oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů).
  Pokud z Vaší strany nebude realizována objednávka, pak tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Pokud k objednávce podle bodu a) dojde, bude Správce tyto údaje zpracovávat opět po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

Pro jiné účely tyto údaje Správce nevyužije.

 

III. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, IT služeb a aplikací, pokud patří mezi subjekty podílející se na dodání služeb na základě smlouvy. Může se jednat například o subjekty zajišťující služby provozování webhostingu či registraci a prodlužování domén, případně subjekty zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

IV. Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat po správci aktualizaci nebo úpravu osobních údajů,
 • požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

VI. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas

Udělený výslovný souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní adresu optika.kacmar@seznam.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.